Partner login

Är era stegar EX-klassade (Klassade för användning i explosiv miljö)?

Wibe Ladders - Sverige

Sedan 2003.

Inom EU/EFTA finns ett direktiv som hanterar detta. Direktiv 94/9/EC om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivning. Detta kallas även ATEX (från franskans ATmosphères EXplosibles). Enligt detta direktivs paragraf 5.2.1 omfattas inte stegar av direktivet, och kan följaktligen inte certifieras.

Utdrag ur Direktiv 94/9/EC
5.2 Exempel på utrustningar som inte omfattas av direktiv 94/9/EG
5.2.1 ”Enkla” produkter
För “enkla” elektriska produkter, utgör harmoniserade standarder en god grund för att bedöma storleken på elektriska tändkällor och följaktligen avgöra huruvida dessa kan tända eller inte. Generellt sett är det många enkla mekaniska produkter som inte omfattas av direktiv 94/9/EG eftersom de saknar inneboende antändningskälla (se avsnitt 3.7.2). Exempel på produkter utan inneboende antändningskälla är handverktyg som hammare, skruvnycklar, sågar och stegar.

Våra produkter är certifierade I enlighet med AFS 2004:3 samt EN131. Läs mer om Lag och Myndighetskrav här.

Fråga oss